S/4 Hana já tem 100 clientes no Brasil

Cartola: 
SAP
Olho: